Información xeral

Dentro de toda a información de paradata que se ofrece existe certa información considerada xeral.


  • Autoría do elemento: Indícase se se trata dun elemento orixinal ou se é un elemento copiado doutro. Neste último caso indicarase tamén de qué elemento orixinal se trata. Ademáis engádese información dos creadores dos mesmos.

  • Licenza orixinal: Sempre se proporciona a licencia do elemento orixinal, é dicir, se se trata dunha copia mostrarase a licenza do elemento a partir do cal foi creado o novo.

  • Data de creación: Indica a data na que foi creado o elemento.

  • Data da última modificación: Engádese a data da última modificación feita sobre o elemento.